Правила на играта
„Уважаеми, клиенти с настоящето Ви уведомяваме, че срокът за участие в кампаниията Ariel се продължава до 30.06.2020 г.“

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ НА ARIEL
 
Чл. 1. Организатор
1. Промоционалната кампания на Ariel, по-нататък в текста наричана „Кампанията”, се организира и провежда от „Орбико България” ЕООД, с адрес: гр. София, ул. „Източна тангента” 161, представлявано от управителя Иванка Стефанова Иванова.
2. Официалните правила са достъпни безплатно за всяко заинтересовано лице в периода на промоционалната Кампания на следния уебсайт: www.pg-promo.bg.
3. Организаторът си запазва правото да допълва или променя Официалните правила. Допълненията и/ или промените ще бъдат предварително публично оповестени на уебсайта: www.pg-promo.bg.
4. С участието си в промоционалната кампания участниците се съгласяват с нейните официални правила (нататък в текста наричани „Официални правила”) и са длъжни да спазват условията им.
Чл. 2. Място на провеждане и участващи обекти
Кампанията се провежда в търговските обекти на територията на Република България, изброени в Приложение № 1 към настоящите Официални правила.
Чл. 3. Продължителност на Кампанията
Кампанията стартира на 15.03.2020 г. и продължава до 30.06.2020 г.
В случай, че Организаторът реши да съкрати/ удължи срока на Кампанията, това ще бъде оповестено публично на уебсайта .
Чл. 4. Право на участие
В Kампанията може да участва всяко физическо лице, което има навършени 18 години до датата на стартиране на Кампанията, съответно 15.03.2020 година, и пребивава на територията на Република България, което е изпълнило едновременно всички условия:
- регистрирало се е на посочения в Официалните правила интернет адрес;
- закупило е продукт/и Ariel от участващите обекти на стойност минимум 12,99 лв. с ДДС;
- регистрирало е касовата си бележка на https://ariel.pg-promo.bg/  ;
В Kампанията нямат право да участват служители на Организатора „Орбико България” ЕООД, както и членове на техните семейства (по права и съребрена линия).
Чл. 5. Участващи продукти
1. Участващите продукти в Кампанията са всички налични в търговския обект към момента на покупката, перилни препарати с марка Ariel, дистрибутирани от „Орбико България“ ЕООД.
2. Продуктите трябва да бъдат закупени от участващите търговски обекти в периода 15.03.2020-30.06.2020 г..
3. След приключването на Кампанията участващите продукти губят качеството си на такива и Организаторът не носи отговорност или каквито и да било по-нататъшни задължения, свързани с обстоятелства, които биха могли да подведат потребителите да вярват, че Кампанията все още продължава действието си.
Чл. 6. Механизъм на Кампанията и условия за участие
Всеки участник, който в периода на Кампанията закупи продукт/и Ariel на стойност минимум 12,99 лв. с ДДС от участващите обекти, посочени в чл. 2 от настоящите Официални Правила, има право да регистрира номера на касовата си бележка/и и да участва за спечелването на 1 от 14 перални машини AEG.
 1. За да участват в промоционалната кампания, участниците трябва:
 1. Да се регистрират на следния интернет адрес:  www.pg-promo.bg, като с регистрацията си създадат профил в платформата, която им дава достъп до участие в настоящата и бъдещи Кампании.
 • Регистрацията в сайта ще бъде осъществена успешно само след появяване на активен бутон за регистрация.
 • В случай че бутонът не е активен, участникът не се е съгласил с някое от посочените полета, което не може да го допусне до регистрация. Системата ще изпрати автоматично уведомление, кои от полетата са задължителни.
 • Регистрацията в сайта не е обвързана с участие в кампанията. Едно лице може да има регистриран профил и той да е активен, но да не участва в дадена Кампания.
 1. Да закупят продукти Ariel от участващите обекти на стойност минимум 12,99 лв. с ДДС.
 2. С регистрирания вече профил, участникът може да вземе участие в Промоционалната кампания, която дава възможност за спечелването на 1 от 14 перални машини AEG.
 3. Един участник може да участва в Кампанията многократно, стига да отговаря на условията за участие.
 1. За да спечели една от посочените награди е необходимо участникът:
 1. Да влезе в профила си;
 2. Да регистрира номера на касовата си бележка/и за покупка на продукти Ariel на стойност минимум 12,99 лв. с ДДС, като при регистрацията трябва:
 • Да посочи името на обекта от който е закупил продуктите;
 • Да посочи адрес на търговския обект;
 • Да качи снимка на касовата бележка/и;
В случай, че в касовата бележка не е посочено наименованието на закупените продукти, участникът трябва да качи обща снимка на касовата бележка и закупения продукт/и, за да бъде приета за валидна извършената регистрация;
Потвърждаване на регистрираните касови бележки
Регистрираните касови бележки подлежат на одобрение от администратор на организатора в 7 /седем/ дневен срок от датата на регистрирането им.
Организаторът има право да откаже/отхвърли регистрирана касова бележка, когато последната:
 • В случаите когато е необходимо да бъде качена обща снимка на касовата бележка със закупения продукт, това не е направено;
 • Номерът на касовата бележка не е въведен коректно, като двата номера, този от снимката и въведения не съвпадат.
В случай, че администраторът установи някое от посочените несъответствия, той ще отхвърли регистрираната касова бележка.
Една касова бележка може да бъде регистрирана само веднъж.
 1. Печеливши участници
Печелившите участници в кампанията ще бъдат изтеглени чрез жребий не по-късно от 05.07.2020 г. в присъствието на нотариус.
Тегленето на печелившите участници, ще се извърши за всяка една от участващите търговски вериги по отделно. Заедно с печелившите, ще бъдат изтеглени и резерви, които ще получат наградата, в случай че някой от печелившите участници се откаже от нея или не бъде намерен, за да му бъде връчена.
Уведомления за спечелените награди ще бъдат изпращани персонално по имейл на всеки печеливш, в деня след тегленето на наградите, на посоченият от него при регистрирането на профила си в платформата имейл или чрез телефонно обаждане. В допълнение имената на печелившите участници ще бъдат публикувани на www.pg-promo.bg .
Наградите се доставят на посочения от печелившите участници при регистрацията, адрес, с куриер за сметка на Организатора, в срок от 30 /тридесет/ дни от получаване на съобщението за спечелването на наградата.
Наградата ще бъде предадена на печелившия участник срещу предоставяне на касовата бележка от покупката и приемо-предавателен протокол.
Чл. 7. Ограничения
Забранено е използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят участия "автоматично" вместо участниците и други подобни злоупотреби. Всеки участник, който се опита да наруши или наруши правилата на кампанията ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора. Нарушението изрично включва действия за: а) използване на повече от един профил от едно и също лице за участие в Кампанията; б) използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в Кампанията; в) регистрирането на повече от един път на един номер от касов бон; г) всяко друго действие, което променя механизма за участие в Кампанията или увеличава шансовете за печалба на някой участник извън описания механизъм в настоящите правила. Проверка за злоупотреба ще бъде извършвана по всяко време. Решението за дисквалификация е изцяло на Организатора, като Организаторът не дължи обяснение за начините на определяне на опит за нарушаване или реално нарушение на правилата на Кампанията.
В случай, че Организаторът констатира нарушение на правилата на Кампанията, включително участие с подправени касови бележки, след като наградата е била предадена на печеливш участник, той трябва да я върне, както и разходите във връзка с това, направени от Организатора.
Организаторът не носи отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства и/или срив и „бъгове“ в системата, които възпрепятстват нормалната реализация на съответната Кампания.
Печелившият участник поема цялата отговорност за приемането на наградата, като Организаторът не носи никаква отговорност за каквито и да било евентуални последствия, произтичащи от приемането на наградата или във връзка с нея.
Чл. 8. Награди
Наградите са:
14 броя Перални машини AEG L6FBI27W
Във всяка една от участващите търговски вериги, Организаторът ще предостави по една перална машина, а в по-големите от тях, броят перални машини ще са две.
Организаторът няма право да заменя наградите с други или да предлага на участниците тяхната парична равностойност. Не се допуска замяна на награди за пари и други изгоди.
Чл. 9. Данъци и такси
С включването си в кампанията участникът потвърждава, че е запознат с изискванията на Закона за данъците върху доходите на физически лица.
Организаторът на Кампанията не носи отговорност за каквито и да било такси, данъци или други финансови задължения, свързани с предлаганите награди, които остават за сметка на победителя, с изключение на данъците, които по закон са отговорност на Организатора на Кампанията.
Чл. 10. Съдебни спорове и приложимо законодателство
Всички евентуални спорове между Организатора и участниците ще бъдат решавани с взаимно споразумение. Ако това се окаже невъзможно, споровете ще се разрешават от компетентния съд в България съобразно приложимото законодателство.
Чл. 11. Прекратяване на „Кампанията” преди официалния краен срок
Кампанията може да бъде прекратена преди официално обявения краен срок при настъпването на форсмажорни обстоятелства.
Кампанията може да бъде прекратена преди официално обявения краен срок при решение на Организатора, като това ще бъде оповестено една седмица предварително на www.pg-promo.bg.
Включването на участниците в Kампанията означава, че те са приели условията и правилата за провеждането й и се считат обвързани с тях.
 
Приложение № 1
ВИЛТОН 2 ООД ВИЛТОН-МАРКЕТ 01,УЛ.АЛЕКСАНДРОВА ЯМБОЛ
ВИЛТОН 2 ООД ВИЛТОН-МАРКЕТ 08,КРЪСТЕВ ЯМБОЛ
ВИЛТОН 2 ООД ВИЛТОН-МАРКЕТ 07,МИЛИН КАМЪК ЯМБОЛ
ВИЛТОН 2 ООД ВИЛТОН-МАРКЕТ 02,УЛ.ТЪРГОВСКА ЯМБОЛ
ВИЛТОН 2 ООД ВИЛТОН-МАРКЕТ 03,УЛ.Д.БЛАГОЕВ ЯМБОЛ
ВИЛТОН 2 ООД ВИЛТОН-МАРКЕТ 04,УЛ.ПРЕСЛАВ ЯМБОЛ
ВИЛТОН 2 ООД ВИЛТОН-МАРКЕТ 09,КВ.ЗЛАТЕН РОГ ЯМБОЛ
ВИЛТОН 2 ООД ВИЛТОН-МАРКЕТ 05,СТРАХИЛ ЯМБОЛ
ВИЛТОН 2 ООД ВИЛТОН-МАРКЕТ 10,СЛИВЕН СЛИВЕН
ВИЛТОН 2 ООД ВИЛТОН-МАРКЕТ 11,КВ.ВЪЗРАЖДАНЕ ЯМБОЛ
АНЕТ-3 ЕООД АНЕТ-3 ЕООД-ЖК ЗОРНИЦА БУРГАС
АНЕТ-2 ЕООД АНЕТ-2 ЕООД-М.РУДНИК ДО БЛ.215 БУРГАС
АНЕТ-2 ЕООД АНЕТ-2 ЕООД-М.РУДНИК ДО БЛ.479 БУРГАС
АНЕТ-3 ЕООД АНЕТ-3 ЕООД-ЖК ИЗГРЕВ БЛ.183 БУРГАС
АНЕТ-3 ЕООД АНЕТ-3 ЕООД-ЖК СЛАВЕЙКОВ БУРГАС
АНЕТ-2 ЕООД АНЕТ-2 ЕООД-М.РУДНИК ДО БЛ.424 БУРГАС
ЕЛИТИС МЕГАСТОР ЕООД ЕЛИТИС МЕГАСТОР ЕООД-ЦАРИБРОД ВАРНА
ЕЛИТИС МЕГАСТОР ЕООД ЕЛИТИС МЕГАСТОР ЕООД-УЛ.ДРИН ВАРНА
ЕЛИТИС МЕГАСТОР ЕООД ЕЛИТИС МЕГАСТОР ЕООД-ПЛОВДИВ ПЛОВДИВ
ЕЛИТИС МЕГАСТОР ЕООД ЕЛИТИС МЕГАСТОР ЕООД-СТ.ЗАГОРА СТАРА ЗАГОРА
ЕЛИТИС МЕГАСТОР ЕООД ЕЛИТИС МЕГАСТОР ЕООД-ЧАТАЛДЖА ВАРНА
ЕЛИТИС МЕГАСТОР ЕООД ЕЛИТИС МЕГАСТОР ЕООД-БУРГАС БУРГАС
ЕЛИТИС МЕГАСТОР ЕООД ЕЛИТИС МЕГАСТОР ЕООД-В.ТЪРНОВО ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ЕЛИТИС МЕГАСТОР ЕООД ЕЛИТИС МЕГАСТОР ЕООД-СОФИЯ СОФИЯ
ЕЛИТИС МЕГАСТОР ЕООД ЕЛИТИС МЕГАСТОР ЕООД-ДО ПРАКТИКЕР ВАРНА
БОЛЕРО ЕООД БОЛЕРО-9-ПОМОРИЕ ПОМОРИЕ
БОЛЕРО ЕООД БОЛЕРО-12-ЖК ИЗГРЕВ БУРГАС
БОЛЕРО ЕООД БОЛЕРО-11-УЛ.ЦАР КАЛОЯН БУРГАС
БОЛЕРО ЕООД БОЛЕРО-7-МАРА ГИДИК БУРГАС
БОЛЕРО ЕООД БОЛЕРО-3-ЖК ЗОРНИЦА БУРГАС
БОЛЕРО ВИП ЕООД БОЛЕРО ВИП ЕООД-ЖК ЛАЗУР БУРГАС
БОЛЕРО ВИП ЕООД БОЛЕРО ВИП ЕООД-ДО ХОТЕЛ АКВА БУРГАС
БОЛЕРО ЕООД БОЛЕРО-1-БУЛ.ХРИСТО БОТЕВ БУРГАС
БОЛЕРО ЕООД БОЛЕРО-2-МЕДЕН РУДНИК БУРГАС
БОЛЕРО ЕООД БОЛЕРО-6-БРАТЯ МИЛАДИНОВИ,ЗАД БСУ БУРГАС
БОЛЕРО ВИП ЕООД БОЛЕРО ВИП ЕООД-УЛ.ИВАН БОГОРОВ БУРГАС
БОЛЕРО ВИП ЕООД БОЛЕРО ВИП ЕООД-ЖК СЛАВЕЙКОВ БУРГАС
БОЛЕРО ЕООД БОЛЕРО-4-ЦАРЕВО ЦАРЕВО
БОЛЕРО ЕООД БОЛЕРО-5-ЧЕРНОМОРЕЦ ЧЕРНОМОРЕЦ
БОЛЕРО ЕООД БОЛЕРО-8-СОЗОПОЛ СОЗОПОЛ
ЖАНЕТ ООД ЖАНЕТ ООД-ОБЕКТ 2 НЕСЕБЪР
ЖАНЕТ ООД ЖАНЕТ ООД-ОБЕКТ 3 НЕСЕБЪР
ЖАНЕТ СВИЛЕНГРАД ООД ЖАНЕТ СВИЛЕНГРАД ООД-ОБЕКТ СВИЛЕНГРАД
ЖАНЕТ ООД ЖАНЕТ ООД-ТЦ ЖАНЕТ НЕСЕБЪР
ТРЪНЧЕВ ООД ТРЪНЧЕВ ООД 9-ДУЛОВО ДУЛОВО
ТРЪНЧЕВ ООД ТРЪНЧЕВ ООД 14-ДУЛОВО 2 ДУЛОВО
ТРЪНЧЕВ ООД ТРЪНЧЕВ ООД 6-УЛ.СТРАНДЖА ШУМЕН
ТРЪНЧЕВ ООД ТРЪНЧЕВ ООД 4-МАДАРА,АВТОГАРА ШУМЕН
ТРЪНЧЕВ ООД ТРЪНЧЕВ ООД 15-БУЛ.КОНСТ.И ФРУЖИН ВАРНА
ТРЪНЧЕВ ООД ТРЪНЧЕВ ООД 11-ТЪРГОВИЩЕ,ТРАПЕЗИЦА ТЪРГОВИЩЕ
ТРЪНЧЕВ ООД ТРЪНЧЕВ ООД 12-ТЪРГОВИЩЕ,ЖК ЗАПАД ТЪРГОВИЩЕ
ТРЪНЧЕВ ООД ТРЪНЧЕВ ООД 13-ТЪРГОВИЩЕ,ПАЗАРА ТЪРГОВИЩЕ
ТРЪНЧЕВ ООД ТРЪНЧЕВ ООД 7-БУЛ.В.ПРЕСЛАВ,РУМ ШУМЕН
ТРЪНЧЕВ ООД ТРЪНЧЕВ ООД 3-В.ПРЕСЛАВ,ВОАЯЖ ШУМЕН
ТРЪНЧЕВ ООД ТРЪНЧЕВ ООД 2-СИМЕОН ВЕЛИКИ ШУМЕН
ТРЪНЧЕВ ООД ТРЪНЧЕВ ООД 8-ДЕДЕАГАЧ ШУМЕН
ТРЪНЧЕВ ООД ТРЪНЧЕВ ООД-10,П.ХИТОВ ШУМЕН
ТРЪНЧЕВ ООД ТРЪНЧЕВ ООД 5-УЛ.МАКЕДОНИЯ ШУМЕН
ТРЪНЧЕВ ООД ТРЪНЧЕВ ООД 17-ГРАНД МОЛ ВАРНА ВАРНА
ТРЪНЧЕВ ООД ТРЪНЧЕВ ООД 16-УЛ.ИСКЪР ШУМЕН
ТРЪНЧЕВ ООД ТРЪНЧЕВ 18 ООД-БУЛ.ОСМИ ПРИМОРСКИ П ВАРНА
ТРЪНЧЕВ ООД ТРЪНЧЕВ ООД 19-ТЪРГОВИЩЕ,ТРЕТИ МАРТ ТЪРГОВИЩЕ
ЮППИ ООД ЮППИ ООД-АНГЕЛ КЪНЧЕВ ГОРНА ОРЯХОВИЦА
ЮППИ ООД ЮППИ ООД-В.ГРЪНЧАРОВ ГОРНА ОРЯХОВИЦА
ЮППИ ООД ЮППИ ООД-КОЗМЕТИКА ГОРНА ОРЯХОВИЦА
ЮППИ ООД ЮППИ ООД-НАУМ ОХРИДСКИ ГОРНА ОРЯХОВИЦА
МАКС МАРК ООД МАКС МАРК ООД-П.Р.СЛАВЕЙКОВ ГОРНА ОРЯХОВИЦА
МАКС МАРК ООД МАКС МАРК ООД-ВИЧО ГРЪНЧАРОВ ГОРНА ОРЯХОВИЦА
МАКС МАРК ООД МАКС МАРК ООД-АНГЕЛ КЪНЧЕВ ГОРНА ОРЯХОВИЦА
ТИМ ООД ТИМ ООД-БЕЛЯКОВСКО ШОСЕ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ТИМ ООД ТИМ ООД-ПИШМАНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ТИМ ООД ТИМ ООД-БАЧО КИРО ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ТИМ ООД ТИМ ООД-МОЛ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ТИМ ООД ТИМ ООД-КАРТАЛА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
СВИМА ООД СВИМА ООД-ОБЕКТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ЕКСПРЕС ГАРАНТ-НК ЕООД ДАР-БАНИШОРА София
ЕКСПРЕС ГАРАНТ-НК ЕООД ДАР-УЛ.20 АПРИЛ София
ЕКСПРЕС ГАРАНТ-НК ЕООД ДАР-СТРЕЛБИЩЕ София
НИКОН-НК ЕООД ДАР-ХИПОДРУМА София
НИКОН-НК ЕООД ДАР-ЖК ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ София
НИКОН-НК ЕООД ДАР-МЛАДОСТ София
НИКОН-НК ЕООД ДАР-БУЛ.ХРИСТО БОТЕВ София
НИКОН-НК ЕООД ДАР-ЛОЗЕНЕЦ София
ЦБА-ТАВРИЯ ООД ЦБА-ТАВРИЯ ООД-БУЛ.ТРЕТИ МАРТ ДОБРИЧ
ЦБА-ДОБРИЧ ООД ЦБА-ДОБРИЧ ООД-УЛ.П.ХИТОВ ДОБРИЧ
ЦБА-ДОБРИЧ ООД ЦБА-ДОБРИЧ ООД-ЖК ДРУЖБА 1 ДОБРИЧ
ЦБА-ДОБРИЧ ООД ЦБА-ДОБРИЧ ООД-ЖК ДОБРОТИЦА ДОБРИЧ
ЦБА-ТАВРИЯ ООД ЦБА-ТАВРИЯ ООД-ГЕН.ТОШЕВО ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
ЦБА-ТАВРИЯ ООД ЦБА-ТАВРИЯ ООД-УЛ.ДУНАВ ДОБРИЧ
ЦБА-ДОБРИЧ ООД ЦБА-ДОБРИЧ ООД-УЛ.ОРФЕЙ ДОБРИЧ
ЦБА-ДОБРИЧ ООД ЦБА-ДОБРИЧ ООД-БАЛЧИК БАЛЧИК
БУЛТРЕЙД ЕООД БУЛТРЕЙД ЕООД-СВА ДОБРИЧ
БУЛТРЕЙД ЕООД БУЛТРЕЙД ЕООД-МЛАДОСТ ДОБРИЧ
ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Относно: използването на интернет страницата www.pg-promo.bg  
В сила от 23.05.2018 г.
Последно изменена на 23.05.2018 г.

ВЪВЕДЕНИЕ
Настоящата Политика има за цел да Ви информира за начина, по който обработваме Вашите лични данни в качеството си на администратор, както и за Вашите права.
Извършвайки дейността си, Орбико България ЕООД, ЕИК 131012382, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1592, ул. Източна тангента 161, обработва информация, между която и такава, представляваща лични данни.
В случай, че не сте съгласни с някои от условията, съдържащи се в настоящата политика, можете да преустановите използването на уеб сайта и да не предоставяте личните си данни.

КАКВО СА ЛИЧНИ ДАННИ И ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ
Лични данни са всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице. Обработване е всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез  автоматични или  други  средства като  събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.
Орбико България не обработва специални категории лични данни по смисъла на чл. 9 от Регламент (ЕС) 2016/679.

СЪБИРАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ
Орбико България събира, използва, съхранява и обработва личните Ви данни, които са нужни на Дружеството за изпълнение на предоставяне на услугите на интернет страницата www.pg-promo.bg. Данните Ви служат за управление на Вашия профил в интернет страницата ни и управление на вашите участия в организирани от Орбико България промоционални кампании. Също така могат да бъдат употребявани за статистически цели, които са свързани с подобряване качеството на услугите ни, както и маркетинг дейности на Орбико България.
По-долу са изброени примери за видовете лична информация, които Орбико България може да събира, както и за начините, по които можем да я използваме.

КАКВА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ СЪБИРАМЕ
При създаване на Профил, регистриране на интернет страницата ни - име и фамилия, телефон номер, адрес за контакт и мейл адрес.
За управление на достъп и идентифициране на профила Ви – електронен адрес и парола;
Участие в онлайн проучване и други маркетинг дейности - различни видове информация, включително, но не само името ви, пощенския ви адрес, телефонния ви номер, електронният Ви адрес.

ЦЕЛИ И ОБХВАТ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
Основните цели, за които използваме личната Ви информация са:
 • Дейности по управление на Вашия профил на интернет страницата ни;
 • Данни, свързани с управление на достъпа Ви (идентификация), на основание Вашето дадено съгласие;
 • Маркетинг дейности на Орбико България на основание дадено съгласие.
В случай че не желаете да фигурирате в списъка ни с адреси, можете да се отпишете по всяко време като го посочите в профила си или ни изпратите уведомление на интернет страницата.
Възможно е периодично да използваме личната Ви информация, за да изпращаме важни съобщения като известия относно промени в правилата, условията и различните ни политики.
Използваме предоставената от Вас информация, за да администрираме организираните от нас лоялни програми и промоционални кампании.

БИСКВИТКИ
Нашият сайт използва бисквитки.
Относно политиката на бисквитките моля кликнете върху следния хиперлинк 

РАЗКРИВАНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ
В дадени случаи Орбико България може да разкрива определена лична информация пред свои партньори, които осъщаствяват подкрепа на Орбико България в маркетинга и доставката на спечелените награди към клиентите. Личната информация ще бъде споделяна от нас само с цел да осъществим по-лесната доставка на съответните награди и изпълнение на маркетингови активности; тя няма да бъде споделяна с трети страни за техни маркетингови цели.
Възможно е да се наложи – по закон, при съдебен процес, при съдебен спор и/или по заявка от страна на обществени и правителствени органи в или извън Вашата страна на местоживеене –да разкрием личната Ви информация. Възможно е и да разкрием информация за Вас, ако установим, че за целите на националната сигурност, правоприлагането или други проблеми от обществена значимост, такова разкриване е необходимо или уместно.
Възможно е и да разкрием информация за Вас, ако установим, че такова разкриване е обосновано необходимо за прилагането на нашите правила и условия, или за да защитим своите дейности или потребители. Освен това, в случай на реорганизация, сливане или продажба е възможно да прехвърлим всякаква и цялата събрана лична информация на съответната трета страна.

ТРАНСФЕР В ТРЕТИ СТРАНИ
Орбико България не прехвърля данните Ви в трети страни извън ЕС.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ
Орбико България взима предпазни мерки – включващи административни, технически и физически мерки – за да защити личната Ви информация от загуба, кражба и злоупотреба, както и от неоторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване.
За случаите, в които Орбико България споделя информация за Вас с трети лица - партньори, Дружеството има механизми, с които гарантира, че те предоставят ниво на защита на данните според уговорения стандарт за това.

СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ
Ще задържим личната ви информация за период, необходим да бъдат изпълнени целите, изложени в настоящата Политика за защита на личните данни, освен ако по закон не се изисква да я задържим за по-дълъг период. Според вида данни и целите, за които са събрани, е определен срок за съхранение, с изтичането на който информацията се изтрива окончателно.

ПРАВА НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДОСТАВЕНИТЕ ОТ ТЯХ ЛИЧНИ ДАННИ
Ако сте предоставили Ваши лични данни на Орбико България, Вие можете да упражите следните права:
 • да проверите точността, пълнотата и актуалността на информацията Ви за контакт, като влезете във Вашия профил в интернет страницата www.pg-promo.bg;
 • право на достъп до личните Ви данни, обработвани от Орбико България;
 • право да искате извършването на подходящо коригиране, заличаване или блокиране на личните Ви данни;
 • право на преносимост на данните в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четен формат;
 • правото да възразявате по всяко време срещу обработването на личните Ви данни, когато има законни основания за това;
 • право да откажете обработване на личните Ви данни за целите на получаване на електронен бюлетин и други маркетингови комуникации и др.;
 •  право на жалба до Комисия за защита на личните данни, ако считате че са нарушени Вашите права за защита на данните.
Ако искате да упражните правата си или да изявите отказ от получаване на електронния бюлетин и други маркетингови комуникации, може да се свържете с нас чрез изпращане на съобщение на info.bg@orbico.com или чрез изпращане на писмо на пощенски адрес: гр.София, ул. Източна тангента 161.
Можем да откажем да обработваме заявки, които се повтарят неоснователно, изискват несъразмерни технически усилия, застрашават поверителността на други потребители, заявки, които са крайно непрактични или до които иначе по закон, не се изисква достъп.
Упражняването на Вашите права, когато те не са повтарящи се и неоснователни, не е обвързано със заплащане на такса.

ДЕЦА
Не събираме лична информация от деца на възраст под 14 години. Ако научим, че сме събрали лична информация на дете на възраст под 14 години, ще предприемем стъпки, за да изтрием информацията възможно най-скоро. Ако родители и/или законни представители на деца открият, че деца под тяхното настойничество са дали данните си на Орбико България, свържете се с нас на посочените адреси за контакт в настоящата политика. Ние ще изтрием информацията в най-кратък срок.

ВАЛИДНОСТ И АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ПОЛИТИКАТА
Възможно е периодично да актуализираме своята Политика за защита на личните данни. При промяна в настоящата политика, на уеб сайта ни ще бъде публикувано съобщение, както и актуализираната Политика за защита на личните данни.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ
Ако желаете да се свържете с нас по въпроси, свързани с настоящата политика или защитата на лични данни в Орбико България, моля свържете се с нас по следните начини:
На имейл адрес: info.bg@orbico.com
По пощата: Гр.София, 1592, ул. Източна тангента 161.
Уведомление за „бисквитки“
В настоящото указание ние използваме термина „бисквитки“, за да направим връзка с „кукис“ и други аналогични технологии, които Директивата на ЕС за поверителност на електронните комуникации обхваща.

Какво представляват „бисквитките“?
„Бисквитките“ са малки текстови файлове, които посещавания уебсайт, който съдържа данни, създава. Те са складирани в компютъра на посетителя, за да предоставят достъп на потребителя до различни функции.
В нашите сайтове се използват „бисквитки“ сесия и „бисквитки“ не-сесия.
„Бисквитката“ сесия представлява временно складиране в паметта на компютъра докато посетителят се намира в уебсайта. Тази „бисквитка“ се изтрива когато потребителят затвори уеб браузера или след изминаване на опредено време (което означава, че сесията е изтекла).
„Бисквитката“ не-сесия остава в компютъра на посетителя до нейното премахване.

Защо използваме „бисквитки“?
Използваме „бисквитки“ за да научим повече за начина, по който посетителите си взаимодействат с нашето съдържание и ни помагат да подобрим опита им при посещение на нашите уебсайтове.

Функционалност и съдържание на сайта
Функцията споделяне се използва от посетителите с цел рекламиране на нашите сайтове и съдържание от социални мрежи като например Фейсбук. „Бисквитките“ складират информация за това как посетителите използват функцията споделяне – въпреки че не на индивидуално ниво – така че уебсайта да може да бъде подобрен. Ако не приемате „бисквитки“, то тогава информация не се складира.
За някои от функциите в нашите уебсайтове ние използваме доставчици на трети страни, например посещавате страница с видео, вградено в или линкове към YouTube. Тези видеа или линкове ( и всякакво друго съдържание от доставчици на трети страни) могат да съдържат „бисквитки“ на трети страни и вие може да пожелаете да се запознаете с политиките на уебсайтовете на тези трети страни като информация относно тяхното използване на „бисквитки“.
 
Уеб аналитика
Този уебсайт използва Гугъл Аналитика, който използва „бисквитки“. Общо казано, „бисквитките“ складират информация за това как посетителите използват уебсайта, включително и броя показани страници, от къде е посетителя, броя посещения, с цел подобряване на уебсайта и осигуряване на добър опит на потребителя. Ако не приемате „бисквитки“, то тогава информация не се складира.

Как отхвърлям и премахвам „бисквитки?
Ние няма да използваме „бисквитките“ за да събираме лична идентификационна информация за даден посетител.
Вие обаче може да решите да отхвърлите или блокирате „бисквитките“, зададени от Орбико или уебсайтовете на доставчици от трети страни като промените настройките на вашия браузер – за повече информация виж „Функция помощ“ във вашия браузер.
Моля отбележете си, че повечето браузери автоматично приемат„бисквитки“, така че ако не желаете да използвате „бисквитки“, възможно е да се наложи активно да ги премахнете или блокирате.
За информация относно употребата на „бисквитки“ в браузерите на мобилни телефони или за подробности относно това как да отхвърлите или премахнете „бисквитки“, моля направете справка с наръчника на вашия мобилен телефон.
Отбележете си обаче, че ако отхвърлите употребата на „бисквитки“, Вие пак ще можете да посещавате нашите уебсайтове, но някои от функциите може да не работят правилно.

Видове бисквитки
 
 
Name Provider Purpose Expiry Type Area
cookiesAgree pg-promo.bg Записва съгласието на посетителя с Политиката за бисквитките. 1 year HTTP Cookie Necessary
cookieSettings pg-promo.bg Записва настройките на посетителя за използваните бисквитки на сайта. 1 year     HTTP Cookie Necessary
device pg-promo.bg Идентифицира устройството, което използва посетителя 1 year HTTP Cookie Necessary
SFSESSIDCSMT pg-promo.bg Използва за управление на навигационните стъпки и сесията в уеб сайта.  Session HTTP Cookie Necessary
ads/ga-audiences google.com Използва се от Google AdWords за ре-ангажиране на посетителите, според поведението им в различните сайтове. Session Pixel Marketing
collect google-analytics.com Използва се за изпращане на данни към Google An alytics относно браузъра и действията на посетителя. Проследява посетителя през различните устройства и маркетинг канали. Session Pixel Marketing
_ga pg-promo.bg Регистрира уникален номер, който се използва за разпознаване на посетителя. 2 years HTTP Cookie Statistics
_gat pg-promo.bg Използва се от Google Analyitcs, за оптмизиране обмяната на данни. Session HTTP Cookie Statistics
_gid pg-promo.bg Регистрира уникален номер, който се използва за разпознаване на посетителя. Session HTTP Cookie Statistics
__utma pg-promo.bg Отчита броя на посещенията на сайта от това устройство. Persistent HTTP Cookie Statistics
__utmb pg-promo.bg Заедно със  __utmc отчитат времето на посещението. Session HTTP Cookie Statistics
__utmc pg-promo.bg Заедно със __utmb отчитат времето на посещението. Session HTTP Cookie Statistics
__utmt pg-promo.bg Използва се за оптимизиране на скоростта на заявките към сървъра. Session HTTP Cookie Statistics
__utmz pg-promo.bg Отчита откъде е дошъл потребителя. 6 months HTTP Cookie Statistics
ИмеГрадАдресКод
Използваме „бисквитки“, за да предоставим възможно най-доброто потребителското преживяване на нашия уеб сайт. Като продължавате да използвате сайта, Вие се съгласявате да се използват „бисквитките“ .     Приемам    Отказвам    Управление на настройките
Управление на настройките
Използваме „бисквитки“, за да Ви предоставим възможно най-доброто потребителското преживяване на нашия сайт. От тук може да включвате или изключвате бисквитките, които сайтът използва.
Категория
РекламниОтчитат действията на посетителите в различните сайтове, за да виждат по-полезни реклами.
СтатистическиСъбират данни за посетителите, за да можем да подобрим нашия уеб сайт и потребителското преживяване.
НеобходимиЗаписват данни, които са необходими за основните функции на сайта - като потребителската идентификация, сигурността на сайта и др.